Search Result of "ปลาซิวใบไผ่่"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความปรวนแปรของลักษณะภายนอกในปลาซิวใบไผ่ (Devario regina) จากแหล่งน้ำ 5 แห่งของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ: วิวัฒนาการของปลา, นิเวศวิทยาของปลา

Resume