Search Result of "ปลากะพงขาว"

About 83 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตปลาส้มปลากะพงขาวและผงโรยข้าวญี่ปุ่นจากปลาส้ม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:บริษัท แม่น้ำบางประกง ฟาร์ม จำกัด

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพอาหารปลากะพงขาวในน้ำกร่อย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวีรกิจ จรเกตุ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจริยา สนิทชน

แหล่งทุน:บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาโซ่อุปทานของระบบธุรกิจปลากะพงขาวในจังหวัดฉะเชิงทรา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มงเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาประสิทธิภาพอาหารปลากะพงขาวในน้ำกร่อย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวีรกิจ จรเกตุ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์, Imgภาสุรี นุสโร

แหล่งทุน:บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความเต็มใจจ่ายสําหรับเนื้อปลากะพงขาวที่ติดฉลากเครื่องหมาย Q (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าปลากะพงขาวที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดชัยภูมิด้วยกระบวนการหมักและการแปรรูป (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.ศุภชัย นิติพันธ์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์เชื้ออิริโดไวรัสที่แยกได้จากปลากะพงขาวและปลากะรังในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345