Search Result of "ปลอดโรค"

About 172 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยออกแบบโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับดูแลพันธุ์อ้อยปลอดโรค (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด

Img

งานวิจัย

การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789