Search Result of "ปริมาณน้ำมันในเมล็ด"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal)

หัวเรื่อง:ผลของการขาดน้ำต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณน้ำมันในเมล็ดทานตะวัน

Img
Img

Researcher

ดร. นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการขาดน้ำต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณน้ำมันในเมล็ดทานตะวัน

ผู้เขียน:Imgภาวินี คามวุฒิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระยะสุกแก่ เวลาเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพและปริมาณน้ำมันในเมล็ดสบู่ดำ

ผู้เขียน:Imgศิรินภา มีแก้ว

ประธานกรรมการ:ImgPornsiri Liengsakul

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgจุฑามาศ ร่มแก้ว*, Imgดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

นางสาว สมนึก พรมแดง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีและชีวเคมีประยุกต์

Resume

Img

Researcher

ดร. พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมและการจัดการวัชพืช, กลไกการทำลายพืชของสารป้องกันกำจัดวัชพืช, การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาและชีววิทยาภายในพืช, พืชต้านทานสารกำจัดวัชืช

Resume