Search Result of "ปรับปรุงคุณภาพดิน"

About 60 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพดินสกลนคร ด้วยฟอสโฟยิปซัม เพื่อพัฒนาคุณภาพการปลูกข้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าของ leonardite โดยการผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัล ชมเชย (2012)

ผลงาน:การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย

นักวิจัย: Img กฤตย์ คมขำ Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgปณิธาน เต็งยะ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษากลไกของการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลจากการขุดลอกที่ผสมปูนซีเมนต์

ผู้เขียน:Imgธเนศ ทองเดชศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการปรับปรุงคุณภาพดินปนเปื้อนโซเดียมเบนทอไนต์ด้วยยิปซัมและแกลบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพดินลูกรังด้วยเถ้าก้นเตาและปูนขาว

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ โชติ

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้กากดินขาวเพื่อพัฒนาซีเมนต์สังเคราะห์ในการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อน

ผู้เขียน:Imgพิชชาอร ศรีพานิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยความร้อนโดยการทดสอบแบบจำลองขนาดใหญ่

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ ศรสูงเนิน

ประธานกรรมการ:ImgSuttisak Soralump

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยความร้อนโดยการทดสอบแบบจำลองขนาดใหญ่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการกัดเซาะที่เกิดจากดินกระจายตัวบริเวณอ่างเก็บน้ำและถนนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgชูเดช ทองมิตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
123