Search Result of "ปรัชญา"

About 874 results
Img

งานวิจัย

พุทธปรัชญาในคัมภีร์มิลินทปัญหา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดือน คำดี, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

มนุษยนิยมในปรัชญามาร์กซ์ (2002)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หลักวาทศาสตร์ในปรัชญาขงจื๊อ (2007)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ที่มา:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

หัวเรื่อง:การใช้วิธีการทางตรรกศาสตร์ในพระไตรปิฎก : ศึกษากรณีการใช้ช้บทนิยามในสิกขาบทวิภังค์แห่งปาราชิก 4 ในพระวินัยของพระภิกษุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวเรื่อง:การจัดการหาแหล่งปลูกปาล์มนํ้ามันโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกลของจังหวัดสระแก้ว

Img

ที่มา:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ทฤษฎีมายาการของศังกราจารย์ :สารัตถะและพัฒนาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาปรัชญาแลศาสนา

หัวเรื่อง:การใช้วิธีการทางตรรกศาสตร์ในพระไตรปิฎก : ศึกษากรณีการใช้บทนิยามในสิกขาบทวิภังค์แห่งปาราชิก 4 ในพระวินัยของพระภิกษุ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

หัวเรื่อง:โครงการวิจัย เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การสำรวจและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...