Search Result of "ประเมินผล"

About 1708 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img

ที่มา:การประเมินผลโครงการฝนหลวงลุ่มน้ำลำคลอง จ.นครราชสีมา

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการฝนหลวงลุ่มน้ำลำคลอง จ.นครราชสีมา

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบระบบเตือนภัยแบบดัดแปลงเสียงให้เหมาะสมในสภาวะที่มีเสียงรบกวนสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัย (2010)

หัวหน้าโครงการ:นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจินตนา เทียมทิพร, Imgนางสาวเสาวนีย์ เกตุบำรุงพร, Imgนางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในปีงบประมาณ 2549 (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...