Search Result of "ประเทศไทย 4.0"

About 187 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางผุสดี แซ่ลิ่ม, อาจารย์, Imgดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชเล วุทธานันท์, Imgภัควิภา เพชรวิชิต, Imgศิริพร บุญชู, Imgสุนันทา พ่วงเสมา, Imgอาทร แสงโสมวงศ์, Imgอานุภาพ โตสุวรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรสช็อคโกแลตจากกล้วยน้ำว้าบด (2017)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวออร์แกนิค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสินค้าเกษตรสร้างสรรค์จากไผ่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

ผงข้าวไรซ์เบอรร์รี่งอกผสมใบชะมวง/เห็ดหูหนูขาว-ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองเเละบำรุงผิว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

ไฮ-ไฟ ฟรุตเยลลี่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบง่ายเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มฟังก์ชันจากโยเกิร์ตถั่วเหลืองและฟักทอง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

12345678910