Search Result of "ประเทศเพื่อนบ้าน"

About 13 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต่อผลิตผลบนพื้นที่สูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

งานวิจัย

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน: บทเรียนจากประเทศเวียดนาม (2018)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาคำยืมภาษาสันสกฤตในภาษาประเทศเพื่อนบ้านเน้นภาษาอินโดนีเซีย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองการโปรแกรมจำนวนเต็มแบบผสมเพื่อการเลือกท่าเรือไทยและประเทศเพื่อนบ้านในการเป็นท่าเรือศูนย์กลางที่เหมาะสมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์โซ่อุปทานลำไยและทุเรียน สู่นโยบายส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

Researcher

ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume