Search Result of "ประสิทธิภาพสายการผลิต"

About 9 results
Img

งานวิจัย

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตและการออกแบบกระบวนการผลิต (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตชุดประกอบหัวอ่าน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความดีเด่น (Best Paper Award) (2017)

ผลงาน:การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ

นักวิจัย: Imgนางสาวปภาพรรณ์ ทองดี Imgดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Img
Img

งานวิจัย

การใช้วิทยาการข้อมูลสาหรับ การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติวัฒน์ สืบสุวงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

Resume