Search Result of "ประสิทธิภาพของใบพัด"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดแบบแกนร่วมสำหรับอากาศยานไร้คนขนาดเล็ก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดสอบประสิทธิภาพของใบพัดแบบแกนร่วมสำหรับอากาศยานไร้คนขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การจำลองพลศาสตร์ของไหลของกังหันน้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อวกาศยานไร้คน, อากาศพลศาสตร์, UAV / MAV, Aerodynamics

Resume