Search Result of "ประสิทธิภาพของปุ๋ย"

About 35 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, Imgนายธีรพล เปล่งสันเที้ยะ, Imgนายรัฐนนท์ เจริญชาตรี, Imgนายอาทิตย์ สุขเกษม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพร ประคองเก็บ, อาจารย์, Imgดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, Imgนายรัฐนนท์ เจริญชาศรี, Imgนายอาทิตย์ สุขเกษม

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักในการปรับปรุงสมบัติและการดูดซับธาตุอาหารพืชของดินชุดกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgพรเพ็ญ โพธิ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgชวลิต ฮงประยูร*

กรรมการวิชาเอก:Imgพิทยากร ลิ่มทอง, Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของปุ๋ยเหล็กคีเลตในการแก้ปัญหาการขาดธาตุเหล็กของถั่วลิสงที่ปลูกในชุดดินตาคลี

Img

Researcher

ดร. วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยาเน้นด้านแร่วิทยา , การเกิด การจำแนก การจัดการ และการวิเคราะห์ดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของปุ๋ยเหล็กคีเลตในการแก้ปัญหาการขาดธาตุเหล็กของถั่วลิสงที่ปลูกในชุดดินตาคลี

ผู้เขียน:Imgพชร อริยะสกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพ EM ต่อการให้ผลผลิต และคุณภาพของมะเขือเทศ

ผู้เขียน:ImgSumalee suwanbutr, ImgSutohn Suwanbutr, ImgChamnang Thongklad, ImgNopadol Napaponamonjitti

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The trail on the effect of EM biofertilizer on yield and quality of tomato was conducted in Pichit Horticultural Ressearch Center from September 1994 to March 1995. The main objective was to evaluate the effectiveness of EM on yield and quality of tomato. The experiment was arranged in RCB with 10 replicates and consisted of seven treatments as follows, 1) EM solution 2) EM and manure decomposed 3) Molass and manure 4) EM, molass and manure decomposed 5) Mamure 6) Fertilizer grade 15-15-15 at rate 80 kg./rai and manure 7) Control with no material added. The results was found that the addition of fertilizer 15-15-15 with manure can significantly increase vegetative parts (ie. Plant height, bush width and stem width) from the crop establishment stage to harvest. Every treatment combined with EM has the same effect as the manure treatment on these three growth indices. However, all decomposed EM trended to perform better growth than those applied with EM. There was on effect on quality of tomato in term of fruit weight and number fruits per plant in all treatments evaluated. It was observed that the addition of 1) composed EM incombination with manure and molass, 2) composed EM and manure and 3) fertilizer 15-15-15 and manure increased fruit weight compared with the control treatment by 26.2%, 25% and 18.9% respectively and fruit number (22.9%, 20.5% and 20.5% respectively).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 171 - 178 |  PDF |  Page 

12