Search Result of "ประสิทธิภาพการสอน"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (โครงการบริการวิชาการ)

หัวเรื่อง:ศึกษาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย: กรณีศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10

ผู้เขียน:ImgThanaporn HOMKLIN

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางทัศนีย์ ชังเทศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรทิพย์ ไชยโส

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สังคมศาสตร์, ผู้สูงอายุ, สมรรถภาพทางกายภาพ, social sciences, ederly, physical fittness

Resume