Search Result of "ประวิทย์ เป้าทอง"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุมวลหยาบบดอัดแน่นในห้องปฏิบัติการ

ผู้เขียน:Imgประวิทย์ เป้าทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJutha Sunitsakul, ImgAuckpath Sawangsuriya