Search Result of "ประปาหมู่บ้าน"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgพชรภร แก้วสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารนัย พณิชยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวกานดา ผรณเกียรติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การประเมินคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาล : กรณีศึกษาอำเภอกำแพงแสน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Wastewater Management, Wastewater Treatment, Water Reuse and Recylcing, Urban Environmental Management

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเลือกบริโภคน้ำประปาของประชาชนในชนบท: กรณีศึกษา ประปาหมู่บ้านกรมอนามัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:ImgAnanya KORUMPAI

ประธานกรรมการ:ImgSomjit Supannatas

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แหล่งน้ำ, ชลประทาน

Resume

Img