Search Result of "ปร"

About 405 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 18 ของ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งปรเทศไทย

หัวเรื่อง:รูปแบบซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วโดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรซิส

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปรจำปี 2551 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยคุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลิเมอร์ (โครงการย่อยภายใต้โครงการวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ประชุมวิชาโคนม เรื่อง "อุตสาหกรรมโคนมไทยในการแข่งขันในอนาคตและการปร|1

หัวเรื่อง:400101

Img
Img

Researcher

นางสาว สุวรรณา ปรมาพจน์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปรมา หันหาบุญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Artificial Intelligent, Intelligent System , Robotics

Resume

Img

Researcher

ดร. นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Battery system engineering, Lithium-ion Batteries, Battery safety, Automotive control systems, Optimal energy management, Intelligent transportation system

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดสระแก้ว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในปีงบประมาณ 2549 (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345678910...