Search Result of "ปทุมธานี"

About 386 results
Img

ที่มา:อบต. ลาดสวาย จ.ปทุมธานี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบราย ละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของ อบต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

หัวเรื่อง:การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลเมืองคลองหลวง จัังหวัดปทุมธานี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:จังหวัดปทุมธานี

หัวเรื่อง:การบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อลดโลกร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2554 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

หัวเรื่อง:การลดการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีในการบำบัดน้ำเสียโดยการเจือจางน้ำยาด่าง

Img
Img
12345678910...