Search Result of "ปฐมวัย"

About 437 results
Img

ที่มา:วารสารการศึกษาปฐมวัย

หัวเรื่อง:การวางแผนกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กอนุบาล

Img

ที่มา:วารสารการศึกษาปฐมวัย

หัวเรื่อง:โปรแกรมเสริมนันทนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกรรณิกา พลบุตร, Imgนางฉัตรวรุณ จำปาวัน, Imgนางสาวอรสุดา ศรีพรม

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
12345678910...