Search Result of "บ่อบำบัด"

About 57 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การบำบัดฟอสฟอรัสหลายรูปแบบด้วยบ่อบำบัดของระบบปรับเสถียร (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตปลานิลในบ่อบำบัดน้ำเสียโครงการแหลมผักเบี้ยฯ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:องค์ประกอบทางเคมีและธาตุอาหารพืชในกากตะกอนน้ำมันปาล์ม และจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโลหะหนักสะสมกับน้ำหนักของปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งของเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgพรณิชา ปิตตาทะโน

ประธานกรรมการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus) ที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgจิระวดี สดแสงจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรัตน์ บัวเลิศ, Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดูดซับฟีนอลและอนุพันธ์ของฟีนอลในสารละลายด้วยสลัดจ์จากบ่อบำบัดน้ำเสีย โครงการแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:ImgCherdpong LIAWPATANAPONG

ประธานกรรมการ:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองอัตราความหนาแน่นการปล่อยปลานิล (Oreochromis niloticus) ในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgนฤชิต ดำปิน

ประธานกรรมการ:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระถางจากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนเยื่อกระดาษจากบ่อบำบัดน้ำเสียสำหรับกล้าไม้

ผู้เขียน:Imgพรฤดี สงวนสุข

ประธานกรรมการ:Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123