Search Result of "บุณทวี สีสมพร"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและการเงินของโครงการโรงไฟฟ้ากังหันน้ำขนาดเล็ก

ผู้เขียน:Imgบุณทวี สีสมพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์