Search Result of "น้ำใช้"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ประเทศ สปป ลาว และ ความเข้าใจในนโยบายของอาจารย์ในการนำใช้นโยบาย และ อุปสรรค เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ ASEAN Socio- Cultural Community (ASCC) (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:สถานภาพปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเล น้ำใช้และน้ำเสียของเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทภูเทพ จำกัด

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการปรับค่าความปั่นป่วนของการไหลของน้ำและความเข้มสนามแม่เหล็ก

ผู้เขียน:Imgทศพล สุคตะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเครื่องสูบน้ำใช้ในบ้านให้เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐานNFPA

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพทางกายภาพและเคมีบางประการของน้ำใช้สำหรับ ฟาร์มสุกร จังหวัดแะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgบังอร ภิงคะสาร

ประธานกรรมการ:Imgไมตรี ดวงสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจารุวรรณ สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E.Coli และ Salmonella sp. และปริมาณโลหะหนัก Zinc, Copper, Cadmium และ Mercury ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้จากฟาร์มสุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบ โมเลกุลาชีพ ชนิดเคลื่อนที่เพื่อผลิตเอทานอลไร้น้ำใช้ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และสำหรับชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

หัวเรื่อง:ระดับการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุรี.

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:อิทธิพลของพิบัติภัยดินถล่มและโคลนไหลที่มีต่อคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำใช้ของพื้นที่ลุ่มน้ำตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับตรวจหาเชื้อ Escherichia coli (E.coli) ในภาคสนาม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12