Search Result of "น้ำและดินตะกอน"

About 31 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการประเมินการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศอุทกวิทยา บริเวณปากแม่น้ำของพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชนิดและปริมาณของสารป้องกันกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนที่ตกค้างในน้ำและดินตะกอนในแม่น้ำเจ้าพระยา

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ พิเชษฐ์อาภา

กรรมการวิชาเอก:Imgพูลศิริ กิจวรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุธาริน สถาปิตานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพน้ำและดินตะกอนเพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์และมลภาวะของแหล่งน้ำในแม่น้ำบางประกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgชลาทิพ จันทร์ชมภู

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนที่ตกค้าง ในน้ำและดินตะกอน บริเวณลุ่มน้ำห้วยลิ่นถิ่น สถานีวิจัยลุ่มน้ำแม่กลอง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgภูริภัท ว่องพิพัฒนานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนายเนื่องพณิช สินชัยศรี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgทรงธรรม สุขสว่าง

กรรมการวิชารอง:Imgสุปราณี อิ่มพิทักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:คุณภาพน้ำและดินตะกอนของแหล่งน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพดินตะกอนและคุณภาพน้ำในดินตะกอนบริเวณปากแม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgทิพวัลย์ พลเดโช

ประธานกรรมการ:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย อรรถวุฒิ กันทะวงศ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. กังวาลย์ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมง, การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และการพัฒนาประมงขนาดเล็ก

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดูดซับซัลไฟด์ไอออนในน้ำเสียด้วยสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgสุนิดา ทองโท

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

กรรมการร่วม:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาค่าปริมาณปรอทรวมและปริมาณปรอทอินทรีย์รวมในน้ำและดินตะกอนในอ่าวเพ จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgมนัสวงษ์ ฮวดไฉ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุจินต์ ดีแท้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ, Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพน้ำและดินตะกอนที่เหมาะสมต่อความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgชาคริต เรืองสอน

ประธานกรรมการ:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แผนวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศอุทกวิทยาต่อศักย์การผลิตทรัพยากรหอยแครงในพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กังวาลย์ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img
12