Search Result of "น้ำหยด"

About 80 results
Img

งานวิจัย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรด้วยระบบน้ำหยด (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของลำต้นและทรงพุ่มต่อผลผลิตของมันสำปะหลังภายใต้การให้น้ำแบบน้ำหยด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของที่ตั้งหัวน้ำหยดและอัตราปุ๋ยต่อคุณภาพและผลผลิตของพี้ช

ผู้เขียน:Imgพัชรินทร์ บัวเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนการให้น้ำหยดบนผิวดินแบบติดตั้งท่อถาวรตามร่องและแบบร่องเว้นร่องในอ้อย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนการให้น้ำหยดบนผิวดินแบบติดตั้งถาวรตามร่องและแบบร่องเว้นร่องในอ้อย

Img

ที่มา:บริษัทเนต้าฟิม ไทยแลนด์ จำกัด

หัวเรื่อง:การตอบสนองขององค์ประกอบผลผลิตมันสำปะหลังสามสายพันธุ์ต่อการให้น้ำแบบน้ำหยดในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

1234