Search Result of "น้ำหนักแห้ง"

About 42 results
Img

งานวิจัย

ผลของน้ำต่อมาตรฐานน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของน้ำต่อมาตรฐานน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักแห้งกับคุณภาพการับประทานของทุเรียนพันธุ์ชะนี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้น้ำหนักแห้งเป็นดัชนีการเก็บเกี่ยวของผลทุเรียนพันธุ์กระดุม พันธุ์ชนี และพันธุ์พวงมณี

ผู้เขียน:Imgทรงกลด จิรพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgรวี เสรฐภักดี*, Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ธีระพงศ์ โทนุสิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 (3) : 269-276

หัวเรื่อง:การใช้น้ำหนักแห้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินคุณภาพของทุเรียนพันธุ์พวงมณี

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 36 (5-6) : 570-573

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักแห้งของเนื้อกับอายุผลและคุณภาพการรับประทานของทุเรียนพันธุ์พวงมณี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:อิทธิพลของน้ำหนักแห้งที่มีต่อการออกดอก ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของสับประรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกช่วงปรับเปลี่ยนในระบบเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกับระบบเกษตรเคมี

Img
Img
Img
123