Search Result of "น้ำยางข้น"

About 30 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการวัดที่ต้นยางพาราโดยตรงด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (2010)

หัวหน้าโครงการ:รองศาสตราจารย์ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgรองศาสตราจารย์ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศุภกาญจน์ พรหมราช

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ศักยภาพการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ใช้น้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgศรีธนา ชุมวิสูตร

ประธานกรรมการ:Imgนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกน้ำยางข้นของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้า

ผู้เขียน:Imgพลอยรุ้ง มาขุมเหล็ก

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดกรวยกรองน้ำยางข้น

ผู้เขียน:ImgAttaphon CHAIMANASAKUL

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดกรวยกรองน้ำยางข้น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง

ผู้เขียน:Imgจุติพร รอดเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJirachai Buddhakulsomsiri

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ครั้งที่ 12 (ThaiVCML 2012)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการวัดที่ต้นยางพาราโดยตรงด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติของผิวทางแบบสเลอรีซีล โดยใช้แอสฟัลต์อิมัลชันที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางข้นธรรมชาติ

ผู้เขียน:Imgนฤดล นวลนิ่ม

ประธานกรรมการ:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชุติมา ศิริจันทรา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้น : ผลของการเติมสารประกอบแคลเซียมสังเคราะห์จากเปลือกไข่ลงในน้ำยางข้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

12