Search Result of "น้ำมันหล่อลื่น"

About 36 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยพืช (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การใช้แบคทีเรียตรึงเซลล์เพื่อย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนตร์ใช้แล้วที่ปนเปื้อนในดิน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการวิจัยของบุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นโดยวิธีการหมักทำปุ๋ยร่วมกับการฟื้นฟูด้วยพืช

ผู้เขียน:Imgณัฐพร ลิมปนิธิวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการละลายของน้ำมันหล่อลื่นในคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตและการทำความสะอาดพลาสติกจากขวดบรรจุน้ำมันหล่อลื่น

ผู้เขียน:Imgชณิดาภา ด่านยุทธพลชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgชลิดา เนียมนุ้ย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยหญ้ากินนีสีม่วง

ผู้เขียน:Imgณัฐฐา แสงนรินทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยหญ้ากินนีสีม่วง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์น้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgกรกฎ เกษชุมพล

ประธานกรรมการ:Imgนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของความเป็นพิษของน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และน้ำมันหล่อลื่นส่วนที่ละลายน้ำต่อการตอบสนองทางสรรวิทยาบางประการของกุ้งกุลาดำ Peanaeus monodon (Fabrriclus)

ผู้เขียน:Imgสุวัจน์ ชุณหรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgNipavan Bussarawit, Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยระบบควบคุมกิจกรรมการผลิตแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น

ผู้เขียน:Imgพีระพงศ์ วิมลจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์

ผู้เขียน:Imgเกตุวดี โรจน์สัญญากุล

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การจัดประเภทพื้นที่อันตรายตาม มาตรฐานไอพีโค้ด กรณ๊ศึกษา:หน่วยแยกไขพาราฟินของโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดดินที่ปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นผ่านกระบวนการหมักทำปุ๋ยโดยใช้มูลสุกรเป็นวัสดุร่วมในการหมัก

ผู้เขียน:Imgพงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12