Search Result of "น้ำมันสบู่ดำ"

About 137 results
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำด้วยปฏิกิริยาแตกตัว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สำหรับปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันสบู่ดำโดยการดูดซับ (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
1234567