Search Result of "น้ำมันรำข้าว"

About 80 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเห็ดหอมน้ำมันรำข้าว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณเสาวลักษณ์ อำนาจเกษม)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของการสกัดด้วยตัวทำละลายต่อสีของน้ำมันรำข้าว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ซีอีโอ อกรีฟู้ด จำกัด

Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากน้ำมันรำข้าวและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม น้ำมันรำข้าวในอาหารเพื่อสุขภาพ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.สิรี ชัยเสรี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การทดสอบการสกัดน้ำมันรำข้าวด้วยสกรูอัด (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

1234