Search Result of "น้ำมันทีทรี"

About 35 results
Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพของน้ำมันทีทรี (Melaleuca alternifolia) ที่ผลิตได้ในประเทศไทย (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากการกลั่นที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:คุณภาพของน้ำมันทีทรี (Melaleuca alternifolia) ที่ผลิตได้ในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยทีทรีในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นเท้าที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยทีทรี

ผู้เขียน:Imgริสสา ดิษฐ์น้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันทีทรีที่ปลูกในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่มีต่อปริมาณและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันทีทรี ที่ปลูกในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ องค์ประกอบทางเคมี และประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันทีทรีในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของน้ำมันทีทรีในประเทศไทย

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการ งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยทีทรีในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:กาหนดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากวิธีการกลั่นที่แตกต่างกัน

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Micrococcus sedentarius ของน้ำมันทีทรีที่ได้จากวิธีการกลั่นที่แตกต่างกัน

Img
Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์ต้น Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12