Search Result of "น้ำพริก"

About 84 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไทยชนิดก้อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img

งานวิจัย

การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจิตรัตน์ นิลกมลวิลาส)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิบรรจุขวดพร้อมบริโภค (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาววีณา ชูคีรียานันทกุล)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท สเตรท ไลน์ บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่: 1124 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกอ่องเพื่อยืดอายุการเก็บ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ฟอร์เอเวอร์ยังเอสเธติกเซ็นเตอร์ จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงแดงเพื่อลดปริมาณอะฟลาทอกซิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำพริก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของน้ำพริกน้ำเงี้ยว (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

12345