Search Result of "น้ำนม"

About 410 results
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมวัวดิบแบบรวดเร็วและการหาปริมาณองค์ประกอบน้ำนมโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, ImgProf. Dr. Yukihiro Ozaki, Imgอรรถยา เกียรติสุนทร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การก่อสร้างโรงผลิตน้ำนมข้าวโพด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ (โครงการ Business Unit )

Img

งานวิจัย

การก่อสร้างโรงผลิตน้ำนมข้าวโพด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการ Business unit

Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนามาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Winai Puttakul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, Imgนางไพลิน ผู้พัฒน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวออร์แกนิค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมดิบด้วยแสงย่านใกล้อินฟราเรด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำผลไม้ด้วย Probiotic bacteria (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

แหล่งทุน:มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...