Search Result of "น้ำท่วมฉับพลัน"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำเพื่อการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับพันธุ์และผลกระทบทางเศรษฐกิจของข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน

ผู้เขียน:Imgเต็มศิริ ธรรมศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การยอมรับข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสุเทพ จันทร์เขียว

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การขนายระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อย 3 โครงการบูรณาการระบบช่วยตัดสินใจ (DSS) และพัฒนาแบบจำลองในโครงการวิจัย GAMT-T และระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มไปสู่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดย กระบวนการที่ส่วนร่วมและก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อย 3 โครงการบูรณาการระบบช่วยตัดสินใจ (DSS) และพัฒนาแบบจำลองในโครงการวิจัย GAMT-T และระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มไปสู่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดย กระบวนการที่ส่วนร่วมและก

Img

Researcher

นาย ทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydrometeorology, micrometeorology, evapotranspiration Remote Sensing, Energy balanec

Resume

12