Search Result of "น้ำท่วม"

About 497 results
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกประชากรลูกผสมรุ่นที่ 2 ที่มีลักษณะทนน้ำท่วม และการค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทนน้ำท่วมในถั่วเขียว (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วม (2007)

ผู้แต่ง:ImgMr.Chukiat Sapphaisal, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวขาวคอกมะลิ105ทนน้ำท่วมฉับพลับ (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ เรื่อง : ผลกระทบของน้ำท่วมทีมีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตรในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี. ในการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26–30 พฤษภาคม 2551.ร.ร. อัมริน ลากูน จ.พิษณุโลก (2008)

ผลงาน:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

นักวิจัย: Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์

Doner:มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมพืชวสวนแห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิกฤตน้ำท่วม : การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารน้ำในอนาคต

หัวเรื่อง:พิจารณาศึกษางบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...