Search Result of "น้ำทะเล"

About 120 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประชากรแบคทีเรียในทะเลของประเทศไทยและความหลากหลายทางชีวภาพของเอนเทอร์โรแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำทะเล (2019)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์สิลป์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์สิลป์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456