Search Result of "น้ำขึ้นน้ำลง"

About 20 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 11 (2549) 1: 40-46

หัวเรื่อง:น้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อการเติบโตของไม้แสมขาวและแสมทะเล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขคำนวณกระแสน้ำขึ้นน้ำลง โดยปรับเปลี่ยนแอมปลิจูดขององค์ประกอบน้ำขึ้นน้ำลง ในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5.

หัวเรื่อง:น้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะลอย ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

หัวเรื่อง:น้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

Researcher

ดร. มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์กายภาพ, แบบจำลองการไหลของน้ำ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรป่าไม้(Forest Ecology ), นิเวศวิทยาป่าชายเลน (Forest Management ), วนเกษตร(Mangrove Ecosystem Management)

Resume

Img

งานวิจัย

กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, อาจารย์, Imgนายสาโรจน์ เริ่มดำริห์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้สมการมัลติควอดคริกและเทคนิค 3D CAD สำหรับปริมาณฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ำประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgโอฬาร ทองขาวเผือก

ประธานกรรมการ:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนัสพงษ์ โภควนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydrodynamics , พลวัตน้ำ, คุณภาพน้ำ, Coastal dynamics, Numerical simulation, Field investigation, Marine field instrument, Coastal engineering, Marine Environmental Impact Assessment

Resume

Img
Img

งานวิจัย

กระแสน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. จิตราภรณ์ ฟักโสภา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์

Resume

Img

Researcher

นาย สาโรจน์ เริ่มดำริห์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลหอยเศรษฐกิจ, การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, งานสำรวจนิเวศแนวปะการัง

Resume