Search Result of "น่าน"

About 1512 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนานชาติระดับเอเชัยด้านนวัตกรรมอาหาร

หัวเรื่อง:ผลของระดับกำลังไมโครเวฟและจำนวนรอบต่อสมบัติการเร่งความเก่าของข้าว

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

พจนานุเกย์: สร้างอย่างไร (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.MUKDA SUKTARACHAN, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาย ศิริ ลียวัฒนานุพงศ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง กาญจนา พัฒธนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมง

Resume

Img

Researcher

ดร. ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer modeling and catalysis

Resume

Img

Researcher

นาง เนื้อทอง วนานุวัธ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

12345678910...