Search Result of "นโยบาย"

About 1180 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, Imgนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การประเมินความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคเหนือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการการศึกษาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบน้ำจืด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงดองและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการผลิตเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้สำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบต้นแบบการผลิตพริกไทยดำปลอดเชื้อเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการศูนย์วัฒนธรรมกระดาษสาเพื่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางใจสคราญ หิรัญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเทคนิคการแปรรูปพุทราสู่ชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิวาพร ศิวเวชช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปเอนกประสงค์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอำไพ เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มสายชุหมักจากสับปะรด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดและถ่ายทอกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ประชาชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนการบริหารการจัดการการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในสถานศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:Review fire Management Policy in the Conservation of the World Heritage Ares of Thung Yai-Huay Kha Khaeng Wildlife Santenis.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การกำจัดซัลไฟด์จากน้ำทิ้งเหมืองลิกไลต์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...