Search Result of "นุชรีย์ แสงสว่าง"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgนุชรีย์ แสงสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)