Search Result of "นิสิต"

About 2489 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการศึกษาปัญหาในการสื่อสารด้วยการเขียนเปรียบเทียบระหว่างนิสิตสายวิทยาศาสตร์และนิสิตสายมนุษยศาสตร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, Imgนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์, Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์, Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, Imgดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และทุนส่วนตัว (ให้ทุนนิสิตปริญญาโท-เอก ให้ทุนการศึกษานิสิต)

หัวเรื่อง:การแยกเอนไซม์โปรติเอสจาก Bacillus subtilis C4 ที่สามารถลอกกาวไหมให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติสมบัติของเอนไซม์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การตกค้างของยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวบุก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินสนับสนุนปัญหาพิเศษเด็กนิสิตปริญญาตรี

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของสารสกัดทางชีวภาพในการควบคุมสัตวไม่มีกระดูกสันหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อทำโครงการปัญหาพิเศษ

หัวเรื่อง:การทดสอบฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ของส่วนสกัดจากปลาดุกย่าง โดยใช้แบคทีเรีย Salmonella typhimurium

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

Img

งานวิจัย

รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:คณะเกษตร กำแพงแสน (กองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัว)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องกะเทาะทานตะวันขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบส่งเสริมการมีงานทำแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิชญ์ วิมุกตะลพ

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนานิสิตสาขาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilisในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
12345678910...