Search Result of "นิลุบล ศิริสวัสดิ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางฟิสิกส์ของดินและลักษณะโครงสร้างของป่าเต็งรังทุติยภูมิบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgนิลุบล ศิริสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection