Search Result of "นาโนเซลลูโลส"

About 69 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมและศึกษาสมบัติของผลึกนาโนเซลลูโลสจากปอแก้ว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมความพร้อมและการศึกษาเบื้องต้นในการผลิตนาโนเซลลูโลสจากปอแก้ว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
1234