Search Result of "นาหว่านน้ำตม"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่6การทำนาหว่านน้ำตม

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่6การทำนาหว่านน้ำตม
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: 0KUFvwAnKtU
Updated: 2012-11-16T19:42:26.000Z
Duration: 229 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:สมรรถนะของเครื่องหว่านข้าวงอกสำหรับนาหว่านน้ำตม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

การประยุกต์การปลูกข้าวด้วยเครื่องโรยเมล็ดแบบสายพาน (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของเกษตรกรทำนาหว่านน้ำตมโดยใช้ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในเขตพื้นที่ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:ImgRaweewan KONGCHAREON

ประธานกรรมการ:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSupatra N.Vannapin

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การประยุกต์การปลูกข้าวด้วยเครื่องโรยเมล็ดแบบสายพาน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืช cyhalofop-butyl ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชใบกว้างในนาหว่านน้ำตม

ผู้เขียน:Imgพรประเสริฐ สระทองแฝง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตัดสินใจทำนาหว่านน้ำตมโดยการลดการไถพรวน ของเกษตรกรในอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาถ

ผู้เขียน:Imgเกศสุดา เกตุมณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม sulfonylureas ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชวงศ์หญ้าแบบหลังงอกในนาหว่านน้ำตม

ผู้เขียน:Imgปัญญา ร่มเย็น

ประธานกรรมการ:Imgรังสิต สุวรรณเขตนิคม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายอัมพร สุวรรณเมฆ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgมล.สุชาดา ศรีเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบเศรษฐกิจการผลิตของข้าว ในการทำนาหว่านน้ำตมและนาหว่าน สำรวย โดยวิธีการไถพรวนปกติและวิธีลดการไถพรวน

ผู้เขียน:Imgนภาพร เยาวรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตข้าว: กรณีการปลูกข้าวแบบนาหว่านน้ำตมและการปลูกข้าวแบบล้มตอซังในจังหวัดปทุมธานี ปีการเพาะปลูก 2543/2544

ผู้เขียน:Imgสุภา อินทปัชฌาย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว ยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Energy in Agriculture

Resume

Img

Researcher

นาย ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Irrigation Engineering, Satellite Remote Sensing, Geographic Information System (GIS), Soil and Water Conservation, Hydrology, Environmental Restoration

Resume

Img

Researcher

นาย พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, การให้น้ำพืชในระดับไร่นา

Resume

12