Search Result of "นายอุรินทร์ โสตยม"

About 6 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การประเมินผลลัพธ์ในการส่งน้ำของระบบคลองอัตโนมัติ (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น (2011)

ผลงาน:การประเมินผลลัพธ์ในการส่งน้ำของระบบคลองอัตโนมัติ

นักวิจัย: Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์ Imgนายอุรินทร์ โสตยม

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

Resume