Search Result of "นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาย ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีสหกรณ์, การบัญชีบริหาร, การจัดการการเงิน

Resume