Search Result of "นายสมศักดิ์ พัฒนนันทพันธ์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพน้ำ , การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume