Search Result of "นายสมวงศ์ ตระกูลรุ่ง"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

วินิตชาญ รื่นใจชน

ที่ทำงาน:อื่นๆ อื่นๆ

Resume

Img

Researcher

ประพันธ์ศักดิ์ ครุฑโท

ที่ทำงาน:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume