Search Result of "นายสมชาย ปิยพันธวานนท์"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายถวิล นิลพยัคฆ์, Imgนายสมชาย ปิยพันธวานนท์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

Researcher

นาย ธำรงศิลป โพธิสูง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง

Resume