Search Result of "นายศรายุทธ วงศ์กวานกลม"

About 7 results
Img

Researcher

นางสาว อรพรรณ อินทรักษา

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, เคมีสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นางสาว สายฝน จันผกา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์, การวิเคราะห์ทางเคมีที่ลดขนาด flow-based analysis

Resume

Img

Researcher

นาย ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นาง รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Inorganic chemistry, Environmental Chemistry, Agricultural chemistry

Resume

Img

งานวิจัย

หน่วยวิจัยความร้อน-ของไหล เคมีวัสดุ และเทคโนโลยี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, Imgนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, Imgนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)