Search Result of "นายภาคภูมิ ศรีโพธิ์"

About 5 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลยอดนิยม ระดับชมเชย ประเภทโปสเตอร์ (2018)

ผลงาน:ผลของการไพร์มิ่งเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

นักวิจัย: Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายภาคภูมิ ศรีโพธิ์ Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมการข้าว

Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume