Search Result of "นายประธาน โพธิสวัสดิ์"

About 6 results
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประธาน โพธิสวัสดิ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (โครงการภาคีบัณฑิต)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลโปสเตอร์ ระดับชมเชย (2010)

ผลงาน:ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกแบบ NFT

นักวิจัย: Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายประธาน โพธิสวัสดิ์ Imgนางสาวอังคณา โชติช่วง

Doner:โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน

Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume